მომდევნო ღონისძიებები

საველე კვლევის კურსი ჩატარდება სომხეთში (ივნისი/ივლისი, 2018) და საქართველოში (სექტემბერი, 2018).